ویدئوهای زبان آموزان

                                                               Science class
                                                                Ms.Mahsa
                                                              شعبه قیطریه
                                                                Picture Dictionary
                                                                     Ms.Golnaz
Teacher’s name : Ms.yasaman(york)
Picture Dictionary
Teacher’s name : Ms.yasaman(york)
Picture Dictionary

Teacher’s name: Ms.yasaman (york)

Topic : police officer

Teacher’s name: Ms.yasaman (york)
Topic : police officer

Teacher’s name : Ms yasaman (york)
Topic :Police officer

Teacher’s name : Ms.Rana (science)
Topic : What is Air?
Teacher’s name: Ms.Rana (science)
Topic : Heat and light
Teacher’s name : Ms.Rana (science)
Topic : What is air ?
Teacher’s name : Ms.Rana (science)
Topic : What does a police officer do ?
Teacher’s name : Ms.Rana (science)
Topic : who are police officers ?
Teacher’s name : Ms.Hana
Topic : Picture Dictionary
Teacher’s name: Ms.Hana
Topic : Picture Dictionary
تبریک عید نوروز ۱۳۹۸
تبریک عید نوروز
اجرای نمایش جشن نوروز ۹۸

جشن نوروز۹۸

فهرست