تکالیف کلاس odi6(A)&(B) نوبت عصر

۱۴۰۰/۱۰/۱۹

دانلود

odi6p1(B)

دانلود

۱۴۰۰/۱۰/۲۱

دانلود

دانلود

دانلود

۱۴۰۰/۱۰/۲۶

دانلود

دانلود

دانلود

فهرست