تکالیف کلاس P4P2ZOJ نوبت عصر

تاریخ ۹۹/۱۱/۲۶

https://www.youtube.com/watch?v=QUXbo77nB60

دانلود

دانلود

تاریخ ۹۹/۱۱/۲۹

دانلود

تاریخ ۹۹/۱۲/۲

https://www.youtube.com/watch?v=Q4q9IVfNWC0

دانلود

دانلود

دانلود

تاریخ ۹۹/۱۲/۶

https://www.youtube.com/watch?v=Q4q9IVfNWC0

دانلود

دانلود

تاریخ ۹۹/۱۲/۹

https://www.youtube.com/watch?v=Zu6o23Pu0Do

دانلود

دانلود

تاریخ ۹۹/۱۲/۱۳

دانلود

دانلود

تاریخ ۹۹/۱۲/۱۶

دانلود

تاریخ ۹۹/۱۲/۲۰

دانلود

تاریخ ۹۹/۱۲/۲۳

دانلود

تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۱

https://www.youtube.com/watch?v=WHKszRUyTpQ

دانلود

دانلود

فهرست