تکالیف کلاس P4ZOJ نوبت عصر

تاریخ ۹۹/۹/۲۹

دانلود

دانلود

دانلود

تاریخ ۹۹/۱۰/۴

دانلود

تاریخ ۹۹/۱۰/۶

دانلود

دانلود

دانلود

https://www.youtube.com/watch?v=JDzpV3jFefs

https://www.youtube.com/watch?v=tp_iuG2uHY4

https://www.youtube.com/watch?v=e_04ZrNroTo

تاریخ ۹۹/۱۰/۱۱

دانلود

دانلود

دانلود

تاریخ ۹۹/۱۰/۱۳

https://www.youtube.com/watch?v=xt5MU4GYYVI

https://www.youtube.com/watch?v=M8nGaspuWAQ

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

تاریخ ۹۹/۱۰/۲۰

دانلود

دانلود

https://www.youtube.com/watch?v=pd5kLz3jc4o

https://www.youtube.com/watch?v=Dcnmbnhq_Zk

https://www.youtube.com/watch?v=Dcnmbnhq_Zk

تاریخ ۹۹/۱۰/۲۴

دانلود

https://www.youtube.com/watch?v=Dcnmbnhq_Zk

https://www.youtube.com/watch?v=-rMV2oMDRHo

https://www.youtube.com/watch?v=-rMV2oMDRHo

تاریخ ۹۹/۱۰/۲۷

دانلود

دانلود

تاریخ ۹۹/۱۱/۱

https://www.youtube.com/watch?v=pZw9veQ76fo

تاریخ ۹۹/۱۱/۴

دانلود

دانلود

دانلود

فهرست