تکالیف کلاس PRE7A

تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۰

توجه: فایلهای زیر مربوط به روزهای دوشنبه و چهارشنبه می باشد تا قسمتی که آموزش داده شده است تمرین شود.

دانلود

دانلود

تاریخ ۱۴۰۰/۲/۴

دانلود

تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۱

دانلود

دانلود

تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۱

دانلود

دانلود

تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۳

دانلود

تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۵

دانلود

تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۸

دانلود

فهرست