مبلغ ۱% بابت کارمزد درگاه بانکی به مجموع هزینه ها اضافه می شود

 

فهرست